olavillemo

34 teksty – auto­rem jest ola­vil­le­mo.

Jes­tem bogata!
Wyg­rałaś w totka?
Skądże, nie ilość zer na kon­cie o tym świad­czy, mój syn po­wie­dział "ma­mo, kocham cię"... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 21:36

"Jes­tem sin­gielką - jes­tem wol­na" - a wie­czo­rami sie­dzi z czer­wo­nymi ocza­mi nad pu­dełkiem chus­teczek i mok­rym od łez pluszakiem... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 lutego 2011, 00:26

Lo­gicznie: po co stre­sować się chwilą, jeśli nieba­wem sta­nie się ona przeszłością, której po­dob­no się nie rozgrzebuje...

Emoc­jo­nal­nie: ... inaczej się nie da... przeżywam, bo widzę, czuję i chy­ba jed­nak jes­tem wrażliwa... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 lutego 2011, 00:39

Nie bieg­nij przez życie zbyt szyb­ko - możesz wiele przegapić...
War­to więc cza­sem na chwilę się zatrzymać... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 lutego 2011, 21:31

Jed­ni mają - choć nie chcą...
Drudzy chcą - lecz nie mają... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 maja 2010, 18:58

Nie py­taj, czy Cię kocham.
Ek­shi­bic­jo­nizm moich uczuć mówi sam za siebie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 kwietnia 2010, 00:00

...na mo­jej twarzy możesz uj­rzeć zmar­szczki; zmar­szczki, mówiące o ra­dości z życia... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 14 kwietnia 2010, 08:49

Zacząć dążyć do ce­lu jest łat­wiej niż dot­rwać do końca tej drogi... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 kwietnia 2010, 00:38

Na ból pa­mięta­nia tab­le­tek w ap­te­ce nie kupimy...

* Ukłon ku Scy­zory­kowi :) 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 kwietnia 2010, 13:18

W "gwiaz­dach" jest za­pisa­ne nasze przez­nacze­nie...
Trze­ba tyl­ko na nie cier­pli­wie cze­kać i wie­rzyć, że jak przyj­dzie, to z wielką siłą - porówny­walną do wy­buchu supernovy...
A wte­dy nie bro­nić się, nie za­pierać ręka­mi i no­gami, tyl­ko pod­dać się mu całkowicie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 kwietnia 2010, 23:50

olavillemo

...Two roads diverged in a wood, and I- I took the one less traveled by, And that has made all the difference....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

olavillemo

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

16 lutego 2017, 22:32wdech sko­men­to­wał tek­st Jestem bo­gata! Wyg­rałaś w tot­ka? Skądże, [...]

16 lutego 2017, 21:43M44G sko­men­to­wał tek­st Jestem bo­gata! Wyg­rałaś w tot­ka? Skądże, [...]